Generalforsamling 2017

Indkaldelse til generalforsamling.

Mandag den 13.marts 2017 kl. 20.00 –?

Tilmelding til generalforsamlingen og ønsker til dagsordenen bedes være formanden i hænde senest lørdag den 04.marts 2017.

Holger Christensen

Tlf.: 26 12 29 13

E-mail: holkat.dk@gmail.com

Skaf et nyt medlem inden 13. marts 2017 og vær med i lodtrækningen om et kunstværk doneret af Louise Christensen.

 Vedtægter

 •  Foreningens formål er at virke til fremme af forståelsen og interessen for kunst og kunstneriske aktiviteter.
 • 2. Foreningens formål søges fremmet ved:
 • Udstilling af kunstværker.
 • Besøg på udstillinger.
 • Bortlodning af kunstværker indkøbt for foreningens mi
 • Afholdelse af foredrag og andre arrangementer til fremme af interessen for kunst.
 • 3. Medlemskab står åbent for enhver, også foreninger, selskaber og institutioner.
 • 4. Medlemskontingentet for det følgende år fastsættes på den ordinære generalforsamling.
 • 5. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen fører protokol over foreningens virksomhed.
 • 6. Generalforsamlingen, der er højeste myndighed i foreningens anliggender, indkaldes skriftligt med 14 dages varsel.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og den skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kassererens forelæggelse af revideret regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. 2 medlemmer og 1 suppleant afgår hvert lige år, 3 medlemmer og 1 suppleant afgår hvert ulige år. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan genvælges. Bestyrelsen konstituerer sig selv

.

 1. Valg af en revisor og en revisorsuppleant. Revisor og revisorsuppleant kan genvælges.
 2. Fastsættelse af medlemskontingent

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

 • 7. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemme­flertal.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Forslag om vedtægtsændringer eller om foreningens opløsning kræver dog, at mindst 50 % af medlemmerne er til stede, og at 3/4 af disse går ind for forslaget.

Udfyldes disse krav ikke, indkaldes til ny generalforsamling senest 16 dage efter og beslutningen vil da kunne tages ved almindelig stemmeflerhed.

 • 8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det eller 25 % af medlemmerne forlanger det. En sådan generalforsamling indkaldes med det samme varsel som den ordinære generalforsamling.
 • 9. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
 • 10. Bortlodning af indkøbte eller på anden måde erhvervede kunst­værker, foretages sædvanligvis hvert år. Lodtrækningen giver vinderen ret til at vælge en gevinst i den rækkefølge, som numrene udtrækkes.

Ret til at deltage i lodtrækningen har kun medlemmer med gyldigt medlemskab, og som er til stede ved bortlodningen.

Man kan således ikke deltage pr, stedfortræder.

Meddelelse om bortlodning foregår på samme vilkår som ved ind­kaldelse til generalforsamlingen.

 • 11. Ved foreningens ophør indkøbes kunstværker for eventuelle til­stedeværende midler. Disse kunstværker bortloddes efter de ved­tægtsmæssige regler til medlemmerne.

Vedtægterne er vedtaget ved generalforsamlingen 12.marts 2012 og underskrevet af dirigent Jan List og sekretær Mie Bauditz.

Reklamer